Τά θηρία ἀρνοῦνται νά ἐπιτεθοῦν

Μεγάλος διωγμός τῶν Χριστιανῶν ἔγινε κάποτε στήν Τυρό τῆς Αἰγύπτου καί οἱ διωκόμενοι παραδίδονταν στά θηρία, γιά νά τούς κατασπαράξουν.

Ἕνας νεαρός Μάρτυρας, ὁ ὁποῖος ἦταν κάτω τῶν εἴκοσι ἐτῶν, στεκόταν χωρίς δεσμά, ἁπλώνοντας τά χέρια του σέ σχῆμα σταυροῦ, ἀτρόμητος καί προσηλωμένος σέ θερμές προσευχές. Ἀκόμα καί ὅταν οἱ διῶκτες ἐξαπέλυσαν τίς ἀρκοῦδες καί τίς λεοπαρδάλεις ἐναντίον του, δέν μετακινήθηκε ἀπό τήν θέσι του. Καί, ἐνῶ τά θηρία τόν πλησίασαν, τόν ἄγγιζαν σχεδόν, δέν τόν ἔβλαψαν ὅμως καθόλου, πρός μεγάλη ἔκπληξι καί θαυμασμό τῶν παρισταμένων.

Κάποιους ἄλλους Μάρτυρες, πέντε συνολικῶς, τούς ἔρριξαν σ’ ἕναν ἐξαγριωμένο ταῦρο, ὁ ὁποῖος ὡρμοῦσε πνέων θυμό καί θάνατο σ’ ὅποιον τόν πλησίαζε. Ὅμως αὐτούς τούς πέντε Μάρτυρες δέν ἔδειχνε διατεθειμένος οὔτε νά τούς πλησιάση οὔτε καί νά τούς πειράξη. Μόνο χτυποῦσε ἐδῶ κι ἐκεῖ τά πόδια καί τά κέρατά του καί ξεφυσοῦσε μανιασμένος. Ἐπειδή μέ τόν ταῦρο δέν κατάφεραν οἱ διῶκτες νά τούς ἐξοντώσουν, ἄφησαν ἐλεύθερα καί κάποια ἄλλα ἄγρια θηρία ἐναντίον τους, ἀλλά κι αὐτά τούς σεβάσθηκαν. Ὅταν εἶδαν ὅτι μέ κανένα τρόπο δέν μποροῦσαν νά πετύχουν τόν σκοπό τους, οἱ δήμιοι ἔβγαλαν τά ξίφη καί σκότωσαν μ’ αὐτά τούς Μάρτυρες.

ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Scroll to Top