Θαυμαστή εμφάνιση σε όνειρο μοναχής

Ἀπό τόν πατέρα Σίμωνα Μοναχό ἔλαβα μία ἡμέρα ἕνα βιβλίο γιά τόν ὅσιο Νικηφόρο τόν Λεπρό. Μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση τό βιβλίο αὐτό καί αἰσθάνθηκα μεγάλη ἐπιθυμία νά γνωρίσω τόν Ὅσιο.
Ἐπί δύο ἑβδομάδες παρακαλοῦσα τόν ὅσιο Νικηφόρο νά μέ ἀξιώση νά τόν γνωρίσω καί νά προσεύχωμαι μέ πολλή θέρμη πρός αὐτόν, δι’ εὐχῶν τοῦ ὑποτακτικοῦ του γέροντος Εὐμενίου.
Μετά ἀπό δύο ἑβδομάδες, ἕνα βράδυ στόν ὕπνο μου, βρέθηκα σέ ἕνα χωριό τῆς Εὐρυτανίας, στό πατρικό σπίτι τοῦ πατέρα Σίμωνα (ὀφείλω νά προσθέσω ὅτι οὐδέποτε ἔχω ἐπισκεφθῆ τό σπίτι τοῦ πατέρα Σίμωνα).
Ἐκεῖ μέ περίμενε ὁ ἀδελφός του Θεοφάνης καί μοῦ λέει: «Ἔλα, βρέ παιδάκι μου, γρήγορα, γιατί θέλω νά σοῦ συστήσω τόν Γέροντα». Στήν ἄκρη ἑνός ὡραίου δωματίου βλέπω κατάκοιτο ἕναν σεβάσμιο Γέροντα, πού ἅπλωσε τό χέρι του καί μέ σταύρωσε. Ξύπνησα μέ μεγάλη χαρά. Τήν ἄλλη μέρα κοίταξα τήν φωτογραφία τοῦ βιβλίου, πού μοῦ εἶχε στείλει ὁ πατήρ Σίμων, καί ἦταν τό ἴδιο πρόσωπο πού εἶχα δεῖ στόν ὕπνο μου.
Εὐχαριστῶ τόν Κύριο πού ἐπέτρεψε, δι’ εὐχῶν τοῦ γέροντος Εὐμενίου, νά γνωρίσω τόν ὅσιο Νικηφόρο.

Φωτεινή Μοναχή

Scroll to Top